Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 1/2023 – Hợp nhất và Văn bản giải trình

Báo cáo tài chính Quý 1/2023 – Hợp nhất và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố: Báo cáo tài chính Quý 1/2023 – Hợp nhất và Văn bản giải trình. Chi tiết báo cáo tại file đính kèm....

Báo cáo tài chính Quý 1/2023 – Công ty mẹ và Văn bản giải trình

Báo cáo tài chính Quý 1/2023 – Công ty mẹ và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố: Báo cáo tài chính Quý 1/2023 – Công ty mẹ và Văn bản giải trình Chi tiết báo cáo tại file đính...

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán và văn bản giải trình

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán và văn bản giải trình

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán và văn bản giải trình chi tiết theo file đính kèm 20230329-MHC-BCTC Hop nhat nam 2022 va VB...

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán và văn bản giải trình

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán và văn bản giải trình

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán và văn bản giải trình chi tiết theo file đính kèm 20230329-MHC-BCTC Cong ty me nam 2022...

MHC Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 Cty mẹ và CV giải trình

MHC Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 Cty mẹ và CV giải trình

MHC Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 Cty mẹ và CV giải trình Theo file đính kèm: 20230119-MHC-BCTC Quy 4-2022-Cty me va CV giai trinh

MHC Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 hợp nhất và CV giải trình

MHC Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 hợp nhất và CV giải trình

MHC Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 hợp nhất và CV giải trình theo file đính kèm: 20230119-MHC-BCTC Quy 4-2022-hop nhat va CV giai trinh

Báo cáo tài chính quý III hợp nhất

Báo cáo tài chính quý III hợp nhất

Báo cáo tài chính quý III hợp nhất Chi tiết theo file đính kèm 20221026-MHC- Bao cao tai chinh quy 3-2022 – Hop nhat_sign

MHC Báo cáo tài chính quý III công ty mẹ

MHC Báo cáo tài chính quý III công ty mẹ

Báo cáo tài chính quý III công ty mẹ chi tiết theo file đính kèm 20221026-MHC-Bao cao tai chinh quy 3-2022 – cty me_sign