Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2023 đã soát xét và Văn bản giải trình

Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2023 đã soát xét và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC Công bố BCTC hợp nhất 06 tháng đầu năm 2023 đã soát xét và Văn bản giải trình Chi tiết báo cáo đính kèm...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 đã soát xét và Văn bản giải trình

Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 đã soát xét và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố BCTC Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 đã soát xét và Văn bản giải trình Chi tiết báo cáo được...

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 hợp nhất

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 hợp nhất

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 hợp nhất theo file đính kèm: 20230727-MHC-BCTC quy 2 nam 2023 hop nhat.sign

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 công ty mẹ

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 công ty mẹ

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 công ty mẹ theo file đính kèm: 20230727-MHC-BCTC quy 2 nam 2023 cong ty me.sign

Báo cáo tài chính Quý 1/2023 – Hợp nhất và Văn bản giải trình

Báo cáo tài chính Quý 1/2023 – Hợp nhất và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố: Báo cáo tài chính Quý 1/2023 – Hợp nhất và Văn bản giải trình. Chi tiết báo cáo tại file đính kèm....

Báo cáo tài chính Quý 1/2023 – Công ty mẹ và Văn bản giải trình

Báo cáo tài chính Quý 1/2023 – Công ty mẹ và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố: Báo cáo tài chính Quý 1/2023 – Công ty mẹ và Văn bản giải trình Chi tiết báo cáo tại file đính...

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán và văn bản giải trình

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán và văn bản giải trình

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán và văn bản giải trình chi tiết theo file đính kèm 20230329-MHC-BCTC Hop nhat nam 2022 va VB...

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán và văn bản giải trình

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán và văn bản giải trình

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán và văn bản giải trình chi tiết theo file đính kèm 20230329-MHC-BCTC Cong ty me nam 2022...