Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 1/2022 – Hợp nhất và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính Quý 1/2022 – Hợp nhất và Công văn giải trình

20220427-MHC-BCTC quy 1-2022 hop nhat Công ty cổ phần MHC công bố BCTC Quý 1/2022 – Hợp nhất. Chi tiết báo cáo trong tệp đính kèm

Báo cáo tài chính Quý 1/2022 – Công ty mẹ và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính Quý 1/2022 – Công ty mẹ và Công văn giải trình

20220427-MHC-BCTC quy 1-2022 Cty me   Công ty cổ phần MHC Công bố BCTC Quý 1/2022 – Công ty mẹ và Công văn giải trình. Chi tiết báo cáo...

MHC BCTC đã kiểm toán năm 2021 công ty mẹ

MHC BCTC đã kiểm toán năm 2021 công ty mẹ

MHC BCTC đã kiểm toán năm 2021 công ty mẹ chi tiết theo file đính kèm 20220330 MHC CBTT BCTC da kiem toan nam 2021 cty me.pdf

MHC BCTC đã kiểm toán năm 2021 hợp nhất

MHC BCTC đã kiểm toán năm 2021 hợp nhất

MHC BCTC kiểm toán năm 2021 chi tiết theo file đính kèm 20220330 MHC CBTT BCTC da kiem toan nam 2021 – hop nhat

Báo cáo tài chính Quý IV/2021 – Hợp nhất và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính Quý IV/2021 – Hợp nhất và Công văn giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố BCTC Quý IV/2021 – Hợp nhất và Công văn giải trình (Chi tiết báo cáo tại file đính kèm) 20220128 MHC BCTC...

Báo cáo tài chính Quý IV/2021 – Công ty mẹ và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính Quý IV/2021 – Công ty mẹ và Công văn giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố Báo cáo tài chính Quý IV/2021 – Công ty mẹ và Công văn giải trình Báo cáo chi tiết được đính kèm...

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 của Công ty mẹ và Văn bản giải trình

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 của Công ty mẹ và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC Công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 và Văn bản giải trình Chi tiết báo cáo theo link đính kèm.  ...

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 Hợp nhất và Văn bản giải trình

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 Hợp nhất và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 Hợp nhất và Văn bản giải trình Chi tiết báo cáo theo link đính kèm. 20211025-MHC...