Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý IV/2021 – Hợp nhất và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính Quý IV/2021 – Hợp nhất và Công văn giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố BCTC Quý IV/2021 – Hợp nhất và Công văn giải trình (Chi tiết báo cáo tại file đính kèm) 20220128 MHC BCTC...

Báo cáo tài chính Quý IV/2021 – Công ty mẹ và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính Quý IV/2021 – Công ty mẹ và Công văn giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố Báo cáo tài chính Quý IV/2021 – Công ty mẹ và Công văn giải trình Báo cáo chi tiết được đính kèm...

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 của Công ty mẹ và Văn bản giải trình

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 của Công ty mẹ và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC Công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 và Văn bản giải trình Chi tiết báo cáo theo link đính kèm.  ...

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 Hợp nhất và Văn bản giải trình

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 Hợp nhất và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 Hợp nhất và Văn bản giải trình Chi tiết báo cáo theo link đính kèm. 20211025-MHC...

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đã soát xét – Hợp nhất và Văn bản giải trình

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đã soát xét – Hợp nhất và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC Công bố BCTC 06 tháng đầu năm 2021 đã soát xét – Hợp nhất     20210826 MHC BCTC 06 thang dau nam 2021...

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đã soát xét – Công ty mẹ và Văn bản giải trình

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đã soát xét – Công ty mẹ và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC Công bố BCTC 06 tháng đầu năm 2021 đã được soát xet – Công ty mẹ   20210826 MHC BCTC 06 thang dau nam...

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 của công ty mẹ và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 của công ty mẹ và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 của công ty mẹ và công văn đính kèm (theo file đính kèm) CBTT_BCTC Quy 2-2021-Cty me

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 hợp nhất và công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 hợp nhất và công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 hợp nhất và công văn giải trình (theo file đính kèm) CBTT_BCTC Quy 2-2021-Hop nhat