Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố:

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán và Văn bản giải trình

Chi tiết báo cáo tại file đính kèm.

20240328 – MHC – bao cao tai chinh nam 2023 da duoc kiem toan cong ty me – Sign