Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần TM và Đầu tư HT Đông Nam Á mua thêm cổ phiếu MHC để tăng tỷ lệ sở hữu. Thông tin chi tiết được đính...

MHC CBTT từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

MHC CBTT từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

MHC CBTT từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát chi tiết theo file đính kèm: 20220520 CBTT tu nhiem TV BKS

Tài liệu DHDCD thường niên năm 2022

Tài liệu DHDCD thường niên năm 2022

Tài liệu DHDCD thường niên năm 2022 chi tiết theo file đính kèm 20220520-MHC-Tai lieu DHDCDTN nam 2022 sua doi bo sung

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ theo file đính kèm 20220518 Bao cao ket qua giao dich cp cua nguoi noi bo –...

Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 chi tiết theo file đính kèm 20220510-MHC-Thong bao thoi gian, dia diem va...

MHC Đề xuất phương án chia cổ tức tại DHDCDTN 2022

MHC Đề xuất phương án chia cổ tức tại DHDCDTN 2022

MHC Đề xuất phương án chia cổ tức tại DHDCDTN 2022 Chi tiết theo file đính kèm 20220426 MHC De xuat phuong an chia co tuc tai DHDCDTN 2022

MHC Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

MHC Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

MHC Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ chi tiết theo file đính kèm: 20220422 MHC TB giao dịch CP cua nguoi noi bo (ko co...

MHC ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự DHDCDTN năm 2022

MHC ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự DHDCDTN năm 2022

MHC ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự DHDCDTN nam 2022 chi tiết theo file đính kèm. 20220406 MHC ngay dang ky cuoi cung de...