Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Hoàn thành  ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Công ty cổ phần MHC công bố thông tin đã hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021   CBTT-Hoan thanh ky hop dong kiem toan BCTC...

Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty chi tiết theo file đính kèm: CBTT_Ban hanh quy che noi bo ve quan tri cong ty(2021)

Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần MHC Land

Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần MHC Land

Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần MHC Land chi tiết theo file đính kèm: CBTT_Tang von dieu le MHC LAND

Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT

Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT

Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT chi tiết theo file đính kèm CBTT_Ban hanh quy che hoat dong cua HDQT (2021)

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập ban kiểm toán nội bộ

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập ban kiểm toán nội bộ

Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập ban kiểm toán nội bộ chi tiết theo file đính kèm: CBTT_Thanh lap ban kiem toan noi bo

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020 CBTT_Bao cao thuong nien 2020

Cập nhật tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Cập nhật tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Cập nhật tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tai lieu DHDCDTN 2021 cap nhat 2021.04.13.1

Thông báo thời gian, địa điểm, thư mời và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo thời gian, địa điểm, thư mời và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo thời gian, địa điểm, thư mời và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CBTT họp ĐHĐCT 2021-all