Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2023 đã soát xét và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC Công bố BCTC hợp nhất 06 tháng đầu năm 2023 đã soát xét và Văn bản giải trình

Chi tiết báo cáo đính kèm phía dưới.

20230824-MHC-BCTC soat xet 6 thang nam 2023 – hop nhat.sign