Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính quý I năm 2021 – Hợp nhất và công văn giải trình

Báo cáo Tài chính quý I năm 2021 – Hợp nhất và công văn giải trình

Báo cáo Tài chính quý I năm 2021 – Hợp nhất và công văn giải trình chi tiết theo file đính kèm: CBTT_BCTC Quy 1-2021 – Hop nhat

Báo cáo Tài chính quý I năm 2021 – công ty mẹ và công văn giải trình

Báo cáo Tài chính quý I năm 2021 – công ty mẹ và công văn giải trình

Báo cáo Tài chính quý I năm 2021 – công ty mẹ và công văn giải trình chi tiết theo file đính kèm: CBTT_BCTC Quy 1-2021 – Cty me

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán – Công ty mẹ và công văn giải trình

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán – Công ty mẹ và công văn giải trình

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán – Công ty mẹ và công văn giải trình MHC_BCTC_nam 2020 da kiem toan_Me

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán – Hợp nhất và công văn giải trình

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán – Hợp nhất và công văn giải trình

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán – Hợp nhất và công văn giải trình MHC_BCTC_năm 2020 da kiem toan_hop nhat

Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ

Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ

Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ Chi tiết theo file đính kèm: BCTC_quy_4_nam_2019_ HN_va_CV_giai_trinh BCTC_Quy_4_2019_Cty_me

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2020 công ty mẹ

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2020 công ty mẹ

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2020 công ty mẹ Chi tiết theo file đính kèm: MHC-BCTC-quy-4-2020-Cty-me

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2020 hợp nhất

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2020 hợp nhất

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2020 hợp nhất Chi tiết theo file đính kèm: MHC-BCTC-quy-4-2020-Hop-nhat

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 của công ty mẹ

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 của công ty mẹ

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 của công ty mẹ chi tiết theo file đính kèm: