Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ

Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ

Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ Chi tiết theo file đính kèm: BCTC_quy_4_nam_2019_ HN_va_CV_giai_trinh BCTC_Quy_4_2019_Cty_me

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2020 công ty mẹ

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2020 công ty mẹ

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2020 công ty mẹ Chi tiết theo file đính kèm: MHC-BCTC-quy-4-2020-Cty-me

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2020 hợp nhất

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2020 hợp nhất

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2020 hợp nhất Chi tiết theo file đính kèm: MHC-BCTC-quy-4-2020-Hop-nhat

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 của công ty mẹ

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 của công ty mẹ

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 của công ty mẹ chi tiết theo file đính kèm:  

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 hợp nhất

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 hợp nhất

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 hợp nhất chi tiết theo file đính kèm: MHC BCTC quy 4-2020 – Hop nhat

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2020 hợp nhất

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2020 hợp nhất

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2020 hợp nhất Chi tiết theo file đính kèm: MHC-BCTC-Quy-3-hop-nhat

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2020 công ty mẹ

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2020 công ty mẹ

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2020 công ty mẹ Chi tiết theo file đính kèm: MHC-BCTC-quy-3-Cty-me

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2020 hợp nhất

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2020 hợp nhất

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2020 hợp nhất Chi tiết theo file đính kèm: BCTC-quy-2-2020-Hop-nhat