Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

MHC Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 Cty mẹ và CV giải trình

MHC Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 Cty mẹ và CV giải trình

MHC Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 Cty mẹ và CV giải trình Theo file đính kèm: 20230119-MHC-BCTC Quy 4-2022-Cty me va CV giai trinh

MHC Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 hợp nhất và CV giải trình

MHC Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 hợp nhất và CV giải trình

MHC Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 hợp nhất và CV giải trình theo file đính kèm: 20230119-MHC-BCTC Quy 4-2022-hop nhat va CV giai trinh

Báo cáo tài chính quý III hợp nhất

Báo cáo tài chính quý III hợp nhất

Báo cáo tài chính quý III hợp nhất Chi tiết theo file đính kèm 20221026-MHC- Bao cao tai chinh quy 3-2022 – Hop nhat_sign

MHC Báo cáo tài chính quý III công ty mẹ

MHC Báo cáo tài chính quý III công ty mẹ

Báo cáo tài chính quý III công ty mẹ chi tiết theo file đính kèm 20221026-MHC-Bao cao tai chinh quy 3-2022 – cty me_sign

MHC Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2022 soát xét Công ty mẹ

MHC Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2022 soát xét Công ty mẹ

MHC Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2022 soát xét Công ty mẹ Theo file đính kèm: 20220826-MHC BCTC 6 thang dau nam 2022 da soat xet...

MHC Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2022 soát xét hợp nhất

MHC Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2022 soát xét hợp nhất

MHC Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2022 soát xét hợp nhất theo file đính kèm: 20220826-MHC-BCTC 6 thang dau nam 2022 da soat xet – hop...

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 hợp nhất

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 hợp nhất

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 hợp nhất Chi tiết theo file đính kèm: 20220729-MHC-BCTC quy 2-2022 Hop nhat

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 công ty mẹ

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 công ty mẹ

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 công ty mẹ Chi tiết theo file đính kèm: 20220729-MHC-BCTC quy 2-2022 Cty me