Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 4/2023 và Văn bản giải trình – Công ty mẹ

Công ty cổ phần MHC Công bố thông tin BCTC Quý 4/2023 và Văn bản giải trình – Công ty mẹ

Chi tiết báo cáo tại file đính kèm.

20240130-MHC-BCTC quy 4-2024 cong ty me.sign