MHC
Thay đổi không ngừng
Bắt kịp thời đại
Luồn thay đổi để bắt kịp sự biến đổi
của thị trường và công nghiệp
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán và Văn bản giải trình
Sứ Mệnh MHC

MHC là một công ty chuyên đầu tư vào các ngành nghề có tính phát triển bền vững và tất yếu: Bất động sản, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu vào các công ty sản xuất đầu ngành.

MHC định hướng đầu tư và đồng hành cùng các công ty dẫn đầu xu thế ở Việt Nam