Biên Bản NQ ĐHCD

Biên Bản NQ ĐHCD

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – Công ty cổ phần MHC

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – Công ty cổ phần MHC

Công ty cổ phần MHC Công bố: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ Thương niên năm 2024 Chi tiết tại file đính kèm. 20240621 – MHC – Nghi...

Biên bản – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Biên bản – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty cổ phần MHC công bố TT: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023. Chi tiết tại file đính kèm. 20230616-MHC-NQ-BB DHDCDTN 2023.sign

Gia hạn thời điểm tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023

Gia hạn thời điểm tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023

Công ty cổ phần MHC gia hạn thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Chi tiết tại file đính kèm. 20230417-MHC-Gia han thoi diem to chuc DHDCDTN...

MHC Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2022

MHC Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2022

MHC Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2022 chi tiết theo file đính kèm 31052022-MHC-Nghi quyet DHDCDTN nam 2022

MHC Biên bản họp DHDCD thường niên năm 2022

MHC Biên bản họp DHDCD thường niên năm 2022

MHC Biên bản họp DHDCD thường niên năm 2022 chi tiết theo file đính kèm 31052022-MHC-Bien ban hop DHDCDTN nam 2022_N

MHC Đề xuất phương án chia cổ tức tại DHDCDTN 2022

MHC Đề xuất phương án chia cổ tức tại DHDCDTN 2022

MHC Đề xuất phương án chia cổ tức tại DHDCDTN 2022 Chi tiết theo file đính kèm 20220426 MHC De xuat phuong an chia co tuc tai DHDCDTN 2022

Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần MHC Land

Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần MHC Land

Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần MHC Land chi tiết theo file đính kèm: CBTT_Tang von dieu le MHC LAND

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương mua, nhận chuyển nhượng bất động sản

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương mua, nhận chuyển nhượng bất động sản

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương mua, nhận chuyển nhượng bất động sản CBTT_thong qua chu truong nhan chuyen nhuong BDS