Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Q3/2023 và Văn bản giải trình Hợp nhất

Công ty cổ phần MHC công bố thông tin

Báo cáo tài chính Q3/2023 và Văn bản giải trình Hợp nhất

Chi tiết báo cáo trong file đính kèm.

20231026-MHC-BCTC quy 3 -2023 – Hop nhat.sign