Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT-MHC ngày 12/07/2022 về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT-MHC ngày 12/07/2022 về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Chi tiết trong file đính kèm 20220712-MHC-Phe duyet chi tra co tuc nam 2021 bang tien.sign

MHC hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

MHC hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Công ty cổ phần MHC công bố hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Thông tin chi tiết tại file đính kèm. 20220621-MHC-hoan...

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần TM và Đầu tư HT Đông Nam Á mua thêm cổ phiếu MHC để tăng tỷ lệ sở hữu. Thông tin chi tiết được đính...

Nghị quyết BKS về việc miễn nhiệm và bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết BKS về việc miễn nhiệm và bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Công ty cổ phần MHC CBTT Nghị quyết BKS về việc miễn nhiệm và bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025 Thông tin chi tiết tại file đính kèm.  ...

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần TM và Đầu tư HT Đông Nam Á mua thêm cổ phiếu MHC để tăng tỷ lệ sở hữu. Thông tin chi tiết được đính...

MHC CBTT từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

MHC CBTT từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

MHC CBTT từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát chi tiết theo file đính kèm: 20220520 CBTT tu nhiem TV BKS

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (sửa đổi, bổ sung)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (sửa đổi, bổ sung)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (sửa đổi, bổ sung) chi tiết theo file đính kèm.20220520-MHC-Tai lieu DHDCDTN 2022 sua doi bo sung

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ theo file đính kèm 20220518 Bao cao ket qua giao dich cp cua nguoi noi bo –...