Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

MHC CBTT từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

MHC CBTT từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

MHC CBTT từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát chi tiết theo file đính kèm: 20220520 CBTT tu nhiem TV BKS

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (sửa đổi, bổ sung)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (sửa đổi, bổ sung)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (sửa đổi, bổ sung) chi tiết theo file đính kèm.20220520-MHC-Tai lieu DHDCDTN 2022 sua doi bo sung

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ theo file đính kèm 20220518 Bao cao ket qua giao dich cp cua nguoi noi bo –...

Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 chi tiết theo file đính kèm 20220510-MHC-Thong bao thoi gian, dia diem va...

MHC Đề xuất phương án chia cổ tức tại DHDCDTN 2022

MHC Đề xuất phương án chia cổ tức tại DHDCDTN 2022

MHC Đề xuất phương án chia cổ tức tại DHDCDTN 2022 Chi tiết theo file đính kèm 20220426 MHC De xuat phuong an chia co tuc tai DHDCDTN 2022

MHC Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

MHC Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

MHC Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ chi tiết theo file đính kèm: 20220422 MHC TB giao dịch CP cua nguoi noi bo (ko co...

MHC ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự DHDCDTN năm 2022

MHC ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự DHDCDTN năm 2022

MHC ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự DHDCDTN nam 2022 chi tiết theo file đính kèm. 20220406 MHC ngay dang ky cuoi cung de...

MHC Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2022

MHC Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2022

MHC Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2022 chi tiết theo file đính kèm. 20220405 MHC gia han thoi diem to chuc DHDCDTN nam 2022