Biên Bản NQ ĐHCD

Biên Bản NQ ĐHCD

Gia hạn thời điểm tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023

Công ty cổ phần MHC gia hạn thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Chi tiết tại file đính kèm.

20230417-MHC-Gia han thoi diem to chuc DHDCDTN nam 2023.sign