Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Giải trình việc thực hiện các quy định về Quản trị công ty năm 2022

Công ty cổ phần MHC công bố thông tin về việc Giải trình việc thực hiện các quy định về QTCT năm 2022

Chi tiết giải trình tại file đính kèm.

20230329-MHC-Giai trinh ve viec thuc hien cac quy dinh ve QTCT nam 2022.sign