Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công ty cổ phần MHC

Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Chi tiết tại file đính kèm.

2023.05.25. Tai lieu DHDCD TN 2023.sign