Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

MHC Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2022 soát xét hợp nhất

MHC Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2022 soát xét hợp nhất

MHC Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2022 soát xét hợp nhất theo file đính kèm: 20220826-MHC-BCTC 6 thang dau nam 2022 da soat xet – hop...

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 hợp nhất

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 hợp nhất

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 hợp nhất Chi tiết theo file đính kèm: 20220729-MHC-BCTC quy 2-2022 Hop nhat

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 công ty mẹ

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 công ty mẹ

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 công ty mẹ Chi tiết theo file đính kèm: 20220729-MHC-BCTC quy 2-2022 Cty me

MHC báo cáo quản trị 06 tháng năm 2022

MHC báo cáo quản trị 06 tháng năm 2022

MHC báo cáo quản trị 06 tháng năm 2022 chi tiết theo file đính kèm: 20220728-MHC-Bao cao quan tri 06 thang nam 2022_web  

Giải trình hoạt động kinh doanh chính

Giải trình hoạt động kinh doanh chính

Công ty cổ phần MHC giải trình hoạt động kinh doanh chính Chi tiết văn bản giải trình đính kèm phía dưới.   20220726-MHC-CBTT-Giai trinh hoat dong kinh doanh...

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần TM và Đầu tư HT Đông Nam Á mua thêm cổ phiếu MHC để tăng tỷ lệ sở hữu. Thông tin chi tiết được đính...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng cổ tức năm 2021_MHC

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng cổ tức năm 2021_MHC

Thông báo của VSD và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Mình về ngày đăng ký cuối cùng hưởng cổ tức năm 2021 của MHC Chi tiết...

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Công ty cổ phần MHC thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền   20220712-MHC-ngay dang ky cuoi cung...