Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần TM và Đầu tư HT Đông Nam Á mua thêm cổ phiếu MHC để tăng tỷ lệ sở hữu. Thông tin chi tiết được đính...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng cổ tức năm 2021_MHC

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng cổ tức năm 2021_MHC

Thông báo của VSD và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Mình về ngày đăng ký cuối cùng hưởng cổ tức năm 2021 của MHC Chi tiết...

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Công ty cổ phần MHC thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền   20220712-MHC-ngay dang ky cuoi cung...

Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT-MHC ngày 12/07/2022 về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT-MHC ngày 12/07/2022 về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Chi tiết trong file đính kèm 20220712-MHC-Phe duyet chi tra co tuc nam 2021 bang tien.sign

MHC hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

MHC hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Công ty cổ phần MHC công bố hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Thông tin chi tiết tại file đính kèm. 20220621-MHC-hoan...

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần TM và Đầu tư HT Đông Nam Á mua thêm cổ phiếu MHC để tăng tỷ lệ sở hữu. Thông tin chi tiết được đính...

Nghị quyết BKS về việc miễn nhiệm và bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết BKS về việc miễn nhiệm và bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Công ty cổ phần MHC CBTT Nghị quyết BKS về việc miễn nhiệm và bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025 Thông tin chi tiết tại file đính kèm.  ...

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần TM và Đầu tư HT Đông Nam Á mua thêm cổ phiếu MHC để tăng tỷ lệ sở hữu. Thông tin chi tiết được đính...