Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Biên bản – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty cổ phần MHC công bố TT:

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Chi tiết tại file đính kèm.

20230616-MHC-NQ-BB DHDCDTN 2023.sign