Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Đính chính thông tin Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2023

Công ty cổ phần MHC đính chính thông tin tại Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2023

Chi tiết tại file đính kèm.

30230731-MHC-CBTT bat thuong – dinh chinh thong tin BCQT.sign