Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Đính chính thông tin Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2023

Đính chính thông tin Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2023

Công ty cổ phần MHC đính chính thông tin tại Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2023 Chi tiết tại file đính kèm. 30230731-MHC-CBTT bat thuong...

MHC Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023

MHC Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023

MHC Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023 theo file đính kèm: 20230728-MHC Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang nam...

MHC Thông báo thay đổi nhân sự – Tổng giám đốc

MHC Thông báo thay đổi nhân sự – Tổng giám đốc

MHC Thông báo thay đổi nhân sự – Tổng giám đốc. Chi tiết theo file đính kèm 0230629-MHC-Ban cung cap thong tin_NDL_an tt 20230629-MHC-CBTT thong bao thay doi nhan...

Hoàn thành hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Hoàn thành hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Hoàn thành hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 chi tiết file đính kèm: 20230629-MHC-Hoan thanh hop dong BCTC 2023.sign

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

Công ty cổ phần MHC thông báo Thay đổi nhân sự công ty. Chi tiết tại file đính kèm. 20230616-MHC-Thay doi nhan su-sign

Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty

Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty

Công ty cổ phần MHC công bố TT: Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty. Chi tiết tại file đính kèm. 20230616-MHC-Quy che...

Biên bản – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Biên bản – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty cổ phần MHC công bố TT: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023. Chi tiết tại file đính kèm. 20230616-MHC-NQ-BB DHDCDTN 2023.sign

Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công ty cổ phần MHC Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Chi tiết tại file đính kèm. 2023.05.25. Tai lieu...