Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty

Công ty cổ phần MHC công bố TT:

Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Chi tiết tại file đính kèm.

20230616-MHC-Quy che noi bo ve quan tri cong ty sua doi bo sung.hose.sign