Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 1/2023 – Công ty mẹ và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố: Báo cáo tài chính Quý 1/2023 – Công ty mẹ và Văn bản giải trình

Chi tiết báo cáo tại file đính kèm.

20230425-MHC-BCTC quy 1-2023-Cong ty me.sign