Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 1/2023 – Hợp nhất và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố: Báo cáo tài chính Quý 1/2023 – Hợp nhất và Văn bản giải trình.

Chi tiết báo cáo tại file đính kèm.

20230425-MHC-BCTC quy 1-2023 – Hop nhat.sign