Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán và văn bản giải trình

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán và văn bản giải trình

chi tiết theo file đính kèm

20230329-MHC-BCTC Cong ty me nam 2022 va VB giai trinh.sign