Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán và văn bản giải trình

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán và văn bản giải trình

chi tiết theo file đính kèm

20230329-MHC-BCTC Hop nhat nam 2022 va VB giai trinh.sign