Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Hoàn thành ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Công ty cổ phần MHC Công bố thông tin

Hoàn thành ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Thông tin chi tiết trong file đính kèm.

20240627 – MHC – Ky hop dong kiem toan BCTC nam 2024.sign