Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Thời gian, địa điểm, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần MHC trân trọng công bố: Thời gian, địa điểm, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chi tiết thông tin trong file đính kèm.

20240529 – MHC – CBTT Tai lieu hop DHDCD 2024