Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 của Công ty mẹ và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC Công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 và Văn bản giải trình

Chi tiết báo cáo theo link đính kèm.

 

20211025-MHC BCTC quy 3.2021 va CV giai trinh – cty me