Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2020 hợp nhất – Công ty mẹ

Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2020 hợp nhất – Công ty mẹ

Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2020 hợp nhất – Công ty mẹ. Chi tiết theo file đính kèm: BCTC quy 1 – 2020 – Hop nhat_sign BCTC...

Báo cáo Tài chính năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ đã kiểm toán

Báo cáo Tài chính năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ đã kiểm toán

Báo cáo Tài chính năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ đã kiểm toán Chi tiết theo file đính kèm: CBTT_BCTC_Hop_nhat_kiem_toan_2019_va_CVGT CBTT_BCTC_ Cty_Me_kiem_toan_2019_va_CVGT

Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ

Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ

Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ Chi tiết theo file đính kèm: BCTC_Hop_nhat_quy_3_nam_2019_va_CV_giai_trinh BCTC_Cty_me_quy_3_nam_2019_va_CV_giai_trinh

Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ

Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ

Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ Chi tiết theo file đính kèm: BCTC_MHC_quy_2_nam_2019_Hop nhat_va_CV_giai_trinh BCTC_quy_2_nam_2019_Cty_me_va_CV_Giai_trinh

Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ

Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ

Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ Chi tiết theo file đính kèm: BCTC qui 1-2019 – Hop nhat BCTC qui 1-2019...

Báo cáo Tài chính 6 tháng năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ đã kiểm toán

Báo cáo Tài chính 6 tháng năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ đã kiểm toán

Báo cáo Tài chính 6 tháng năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ đã kiểm toán Chi tiết theo file đính kèm: BCTC_6_thang_2019_da_kiem_toan_hop_nhat BCTC_Cty_me_6_thang_2019_MHC