Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 1/2022 – Hợp nhất và Công văn giải trình

20220427-MHC-BCTC quy 1-2022 hop nhat

Công ty cổ phần MHC công bố BCTC Quý 1/2022 – Hợp nhất.

Chi tiết báo cáo trong tệp đính kèm