Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 1/2022 – Công ty mẹ và Công văn giải trình

20220427-MHC-BCTC quy 1-2022 Cty me

 

Công ty cổ phần MHC Công bố BCTC Quý 1/2022 – Công ty mẹ và Công văn giải trình.

Chi tiết báo cáo trong tệp đính kèm.