Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ

Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ

Chi tiết theo file đính kèm:

BCTC_Hop_nhat_quy_3_nam_2019_va_CV_giai_trinh

BCTC_Cty_me_quy_3_nam_2019_va_CV_giai_trinh