Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ

Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ

Chi tiết theo file đính kèm:

BCTC_MHC_quy_2_nam_2019_Hop nhat_va_CV_giai_trinh

BCTC_quy_2_nam_2019_Cty_me_va_CV_Giai_trinh