Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ

Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ

Chi tiết theo file đính kèm:

BCTC qui 1-2019 – Hop nhat

BCTC qui 1-2019 – Cty me