Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính 6 tháng năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ đã kiểm toán

Báo cáo Tài chính 6 tháng năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ đã kiểm toán

Chi tiết theo file đính kèm:

BCTC_6_thang_2019_da_kiem_toan_hop_nhat

BCTC_Cty_me_6_thang_2019_MHC