Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần TM và Đầu tư HT Đông Nam Á mua thêm cổ phiếu MHC để tăng tỷ lệ sở hữu.

Thông tin chi tiết được đính kèm phía dưới.

20220524-MHC-Bao cao thay thoi doi so huu co dong lon HT.Dong Nam A