Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần của công ty

Công ty cổ phần MHC CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần công ty

Chi tiết Nghị quyết tại file đính kèm

20231013-MHC- CBTT thong qua chu truong chuyen nhuong CP cua Thekla