Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT-MHC ngày 12/07/2022 về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Chi tiết trong file đính kèm

20220712-MHC-Phe duyet chi tra co tuc nam 2021 bang tien.sign