Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Nghị quyết BKS về việc miễn nhiệm và bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Công ty cổ phần MHC CBTT Nghị quyết BKS về việc miễn nhiệm và bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Thông tin chi tiết tại file đính kèm.

 

20220503-MHC-Mien nhiem va bau truong ban kiem soat nhiem ky 2020-2025