Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2020 hợp nhất – Công ty mẹ

Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2020 hợp nhất – Công ty mẹ.

Chi tiết theo file đính kèm:

BCTC quy 1 – 2020 – Hop nhat_sign

BCTC quy 1- 2020 – Me