Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ đã kiểm toán

Báo cáo Tài chính năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ đã kiểm toán

Chi tiết theo file đính kèm:

CBTT_BCTC_Hop_nhat_kiem_toan_2019_va_CVGT

CBTT_BCTC_ Cty_Me_kiem_toan_2019_va_CVGT