Tin tức & Hoạt động

Tin tức & Hoạt động

MHC Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2022

MHC Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2022

MHC Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2022 chi tiết theo file đính kèm. 20220405 MHC gia han thoi diem to chuc DHDCDTN nam 2022

CBTT Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2021

CBTT Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2021

CBTT Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2021 chi tiết theo file đính kèm: CBTT_Báo cáo quản trị công ty 06 thang năm 2021 (Web)

Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần MHC Land

Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần MHC Land

Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần MHC Land chi tiết theo file đính kèm: CBTT_Tang von dieu le MHC LAND

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập ban kiểm toán nội bộ

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập ban kiểm toán nội bộ

Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập ban kiểm toán nội bộ chi tiết theo file đính kèm: CBTT_Thanh lap ban kiem toan noi bo

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020 CBTT_Bao cao thuong nien 2020

Cập nhật tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Cập nhật tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Cập nhật tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tai lieu DHDCDTN 2021 cap nhat 2021.04.13.1

Thông báo thời gian, địa điểm, thư mời và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo thời gian, địa điểm, thư mời và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo thời gian, địa điểm, thư mời và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CBTT họp ĐHĐCT 2021-all

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương mua, nhận chuyển nhượng bất động sản

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương mua, nhận chuyển nhượng bất động sản

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương mua, nhận chuyển nhượng bất động sản CBTT_thong qua chu truong nhan chuyen nhuong BDS