Tin tức & Hoạt động

Tin tức & Hoạt động

MHC Chốt danh sách cổ đông tham dự DHDCDTN năm 2021

MHC Chốt danh sách cổ đông tham dự DHDCDTN năm 2021

MHC Chốt danh sách cổ đông tham dự DHDCDTN năm 2021 Chi tiết theo file đính kèm: 20210225-MHC-Chot-danh-sach-co-dong-tham-du-DHDCDTN-2021

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn chi tiết theo file đính kèm: CBTT_BC về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn