Biên Bản NQ ĐHCD

Biên Bản NQ ĐHCD

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – Công ty cổ phần MHC

Công ty cổ phần MHC Công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ Thương niên năm 2024

Chi tiết tại file đính kèm.

20240621 – MHC – Nghi quyet va Bien ban hop DHDCDTN nam 2024.sign