Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần MHC Land

Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần MHC Land

Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần MHC Land chi tiết theo file đính kèm: CBTT_Tang von dieu le MHC LAND

Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT

Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT

Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT chi tiết theo file đính kèm CBTT_Ban hanh quy che hoat dong cua HDQT (2021)

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập ban kiểm toán nội bộ

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập ban kiểm toán nội bộ

Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập ban kiểm toán nội bộ chi tiết theo file đính kèm: CBTT_Thanh lap ban kiem toan noi bo

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020 CBTT_Bao cao thuong nien 2020

Cập nhật tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Cập nhật tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Cập nhật tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tai lieu DHDCDTN 2021 cap nhat 2021.04.13.1

Thông báo thời gian, địa điểm, thư mời và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo thời gian, địa điểm, thư mời và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo thời gian, địa điểm, thư mời và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CBTT họp ĐHĐCT 2021-all

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương mua, nhận chuyển nhượng bất động sản

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương mua, nhận chuyển nhượng bất động sản

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương mua, nhận chuyển nhượng bất động sản CBTT_thong qua chu truong nhan chuyen nhuong BDS

Thay đổi tên miền website Công ty cổ phần MHC

Thay đổi tên miền website Công ty cổ phần MHC

Công ty cổ phần MHC thông báo thay đổi tên miền website CBTT thay doi ten mien