Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty cổ phần MHC Công bố thông tin bất thường về việc:

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Chi tiết tại file đính kèm.

20240403 – MHC – gia han thoi gian hop DHDCD thuong nien nam 2024.sign