Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 hợp nhất và công văn giải trình

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 hợp nhất và công văn giải trình (theo file đính kèm)

CBTT_BCTC Quy 2-2021-Hop nhat